Klauzula informacyjna dla darczyńców

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Parafia pw. św. Floriana w Krakowie informuje, co następuje:

 1. Administratorem podanych przez Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Parafia pw. św. Floriana w Krakowie z siedzibą pod adresem: ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków, o nadanym numerze NIP: 6761161122 („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Podane w trakcie realizacji przelewu/wpłaty dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby prawidłowego i zgodnego z prawem zaksięgowania i rozliczenia wpłaty oraz zapewnienia realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako darczyńcy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawierana w momencie dokonania wpłaty/przelewu umowa darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz potrzeba realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze jako beneficjencie darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub uzasadniony interes Administratora jako beneficjenta darowizny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ale jedynie w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres 5 lat po dokonaniu operacji dla celów prawnych, księgowych i archiwalnych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: obsłudze informatycznej, pośrednikom finansowym i instytucjom bankowym, za pomocą których dokonuje się przelewu oraz w niezbędnym, ograniczonym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Parafii.
 8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Parafia korzysta z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Parafia zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Parafią a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

  11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być           kierowane na adres poczty elektronicznej: swflorian@katolicki.eu