Regulamin serwisu internetowego

Parafii pw. św. Floriana w Krakowie
z dnia 1 stycznia 2024 r.
§1
Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego Parafii pw. św. Floriana w Krakowie dostępnego  pod adresem: swflorian.net
 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
 •  „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikami:
 • Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;
 • Załącznik nr 2 – „Informacja na temat przetwarzania danych użytkowników”
 • Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy Organizacji, znajdujący się pod adresami określonymi w §1 pkt. 1 : 
 • Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisów na rzecz Użytkowników; 
 • Usługodawca” – Parafia pw. św. Floriana w Krakowie z siedzibą pod adresem ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków 
 • Adres poczty elektronicznej: swflorian@katolicki.eu 

Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu.

§2
Warunki techniczne świadczenia Usług
 

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 • w zakresie biernego przeglądania Serwisu – przeglądarki internetowej co najmniej Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 • do niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – posiadania adresu poczty elektronicznej,
 • dla ułatwienia w korzystaniu z niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – włączonej obsługi „cookies”.
 
§3
Użytkownik
 
Użytkownikami mogą być jedynie osoby fizyczne, przy czym dla korzystania z Usług innych niż wskazana w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 konieczne jest posiadanie przez te osoby pełnej zdolności do czynności prawnych lub zgody opiekunów prawnych.
 
§4
Usługi
 
1. Za pomocą Serwisu Usługodawca może świadczyć Usługi:
• informacyjne w zakresie działalności statutowej Usługodawcy,
• możliwości pobrania materiałów informacyjnych dotyczących działalności statutowej Usługodawcy,
• newslettera,
• możliwości zapisów elektronicznych na Wydarzenia (m.in. szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, kongresy)  
• wpłat darowizn przez system płatności dotpay.pl
2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
 
§5
Newsletter
 
1. Usługodawca może umożliwić Użytkownikom zapisanie się do newslettera Usługodawcy.
2. Newsletter Usługodawcy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy działalności statutowej Usługodawcy jako Organizacji, w szczególności organizowanych wydarzeń oraz prowadzonych projektów i inicjatyw.
3. Włączenie Usługi newslettera następuje po wpisaniu w odpowiednim miejscu Serwisu adresu email Użytkownika i potwierdzeniu wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć Usługę newslettera (wypisać się 
z newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link w treści wiadomości przesyłanych w ramach newslettera lub poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres email wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 
§6
Zapisy na Wydarzenia: szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, kongresy, wyjazdy
 

Usługodawca może oferować w Serwisie Usługę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach, kongresach, wyjazdach i innych Wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę.

W ramach Usługi, o której mowa w ust. 1, Użytkownik może zgłosić uczestnictwo swoje lub innych osób na określone szkolenie, warsztat, kurs, konferencję, kongres, wyjazd i inne Wydarzenie organizowane przez Usługodawcę.

Samo korzystanie z Usługi zgłaszania uczestnictwa jest bezpłatne i wymaga założenia konta w Serwisie. 

Zgłoszenie Uczestnictwa w Wydarzeniu następuje poprzez wybranie odpowiedniej Usługi wśród udostępnionych w Serwisie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Usłudze, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi informacje o Usłudze pocztą email lub kontaktować się w tym celu telefoniczne lub pisemnie. 

6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wydarzeniach znajdują się w odnośnikach i na podstronach określonych na stronie głównej.

 
§7

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

 

1.Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.

2.Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 
§8

Ochrona prywatności i dane osobowe

 

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Polityka prywatności” oraz Załączniku nr 2 – „Informacja na temat przetwarzania danych użytkowników” oraz stosownie do zgód udzielanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

 
§9

Przerwy w działaniu Serwisu

 

Usługodawca może dokonywać okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością, co nie narusza innych uprawnień Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 
§10

Postępowanie reklamacyjne

 

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem swflorian@katolicki.eu  lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).

Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

 
§11

Zmiany Regulaminu

 

1. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni oraz poprzez zmianę Regulaminu w miejscu jego udostępniania do pobrania w Serwisie.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji, której mowa w ust. 1.

3. Użytkowników otrzymujących newsletter lub otrzymujących wiadomości emailowe po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.

4.  Użytkownicy, o których mowa w ust. 3 mogą w terminie 14 dni odmówić akceptacji Regulaminu, co stanowi wypowiedzenie przez nich umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 
§12

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich.

 
§13

Czas trwania umowy i jej wygaśnięcie

 

1 .Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia Usługi, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres swflorian@katolicki.eu  bądź składając je pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).

 
§14

Postanowienia końcowe

 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • o ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest:
 • Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;
 • Załącznik nr 2 – „Informacja na temat przetwarzania danych użytkowników”